Чаддаг нь хийдэг Чаддаггүй нь сургадаг

Чаддаг нь хийдэг.
Чаддаггүй нь сургадаг

Хэн нэгэн