Чаддаг нь хийдэг Чаддаггүй нь сургадаг Хэн нэгэн

Чаддаг нь хийдэг.
Чаддаггүй нь сургадаг

Хэн нэгэн