Чаддаг нь хийдэг. Чаддаггүй нь сургадаг

Хэн нэгэн