2019.06. Олон нийтийн телевизээр

2019.06.20. Пүрэв

18:55 “Робокон-2019”
19:15 Говьд байгуулсан ойн төгөл
19:20 Боловсрол: “Суурь судалгаа”


2019.06.12. Лхагва

19:20 Чадваржсан иргэд- Тогтворжсон амьжиргаа /ЧИ-ТА төсөл/