Чаддаг нь хийдэг.
Чаддаггүй нь сургадаг

Хэн нэгэн